Wat doen wij?

De acties van de Algemene Inspectie hebben tot doel de werking en de organisatie van de Federale Politie en van de Lokale Politie te verbeteren.

Wij doen dit met respect voor de grondwettelijke democratische waarden en de bescherming van de Fundamentele Rechten en Vrijheden van de Mens. 

Wat houden deze acties in?

De Algemene Inspectie is (globaal gezien) enkel bevoegd om op te treden met betrekking tot personeelsleden en de diensten die behoren tot de Federale Politie en tot de Lokale Politie, met andere woorden:

 • Wij voeren onderzoeken uit in opdracht van de gerechtelijke overheden (Parketmagistraten, Onderzoeksrechters, Arbeidsauditeurs e.d) waarin medewerkers van de politiediensten betrokken zijn.

   
 • Wij voeren audits uit: op een gestandaardiseerde wijze worden de risico's van een politiedienst in kaart gebracht en worden aanbevelingen geformuleerd. Een audit vereist een vrijwillige medewerking van de geauditeerde partner.

   
 • Via inspecties wordt nagegaan of de politiediensten de regelgeving, normen en waarden correct toepassen. Een inspectie is een controle-opdracht.

   
 • In het raam van de gedwongen terugkeer voeren wij specifieke controleopdrachten uit, meer bepaald de manier waarop de politiediensten de verwijdering van personen die niet langer voldoen aan de voorwaarden om in België te mogen verblijven, organiseren en uitvoeren.

   
 • De Inspecteur-generaal zetelt in diverse selectie- en evaluatiecommissies. Zo is de Inspecteur-generaal bijvoorbeeld voorzitter van de selectiecommissie, ingesteld voor de aanduiding van de Commissaris-generaal van de Federale Politie en is hij lid van alle selectiecommissies voor Korpschef van de Lokale Politie.

   
 • De Inspecteur-generaal is tevens voorzitter van de Paritaire Commissie, orgaan van de Algemene Inspectie dat een advies verleent aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken met betrekking tot kandidaten die de toegang tot de politiediensten werd geweigerd. De Paritaire Commissie verleent aan de minister eveneens een advies voor de Inspecteurs van Politie die tijdens hun proefperiode negatief werden beoordeeld (ook wel 'Probatiestage' genaamd).

   
 • Daarnaast is de Inspecteur-generaal voorzitter van de Raad van Beroep, orgaan van de Algemene Inspectie en beroepsinstantie inzake de procedure waarbij leden van de Federale Politie en van de Lokale Politie negatief werden geëvalueerd.

   
 • De Algemene Inspectie treedt op als deskundige inzake politionele deontologie, integriteit en ethiek.

   
 • De Algemene Inspectie geeft als deskundige advies in de Tuchtraad, orgaan dat bevoegd is inzake zware tuchtstraffen voor de leden van de Federale Politie en van de Lokale Politie.

   
 • Jaarlijks stelt de Algemene Inspectie een verslag op ten behoeve van de Federale Politieraad, orgaan dat door de Wetgever is belast met de globale evaluatie van de werking en de organisatie van de Federale Politie en van de Lokale Politie.                                                                

Aan wie leggen wij onze resultaten voor?

 • aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie

   
 • aan de overheid of de instantie die bij ons een zaak aanhangig heeft gemaakt (bijvoorbeeld de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, de Commissaris-generaal van de Federale Politie of de korpschef van een politiezone)

   
 • aan de overheid of dienst waar de Algemene Inspectie ambtshalve optreedt

Naast vaststellingen formuleren wij ook aanbevelingen om de werking en organisatie van de Federale en Lokale Politie te verbeteren of eventuele disfuncties te verhelpen.