Privacy1. AlgemeenDe Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie draagt de bescherming van de privacy hoog in het vaandel en verwerkt de ontvangen of verzamelde persoonsgegevens heel zorgvuldig. 

Dit beleid beschrijft de wijze waarop deze website persoonsgegevens verwerkt, en dit met inachtneming van de transparantieplicht voorzien in de wetgeving inzake gegevensbescherming.  

De toepasselijke wetgeving ter zake is de volgende:

 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDRR);
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (gegevensbeschermingswet).

   

2. Wie is verantwoordelijke van deze site?

Deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Inspectie.

3. Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, een adres, een identificatienummer, een IP-adres, een nummerplaat, enz. 

 

4. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? 

We verzamelen en verwerken enkel de persoonsgegevens die ons toelaten om u te informeren en/of te antwoorden wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of wanneer u op de pagina's van onze website surft.  

De volgende gegevens worden door deze website verwerkt: 

 • persoonlijke identificatiegegevens (bv.: naam, voornaam, adres, telefoonnummer enz.);
 • elektronische identificatiegegevens (bv.: IP-adres, cookies enz.);
 • persoonlijke details (bv.: geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit enz.);
 • gegevens over de interactie die u met ons heeft via onze website, toepassingen, e-mails enz.

   

5. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Er kunnen via deze website drie soorten verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd:  

5.1 Het gebruik van cookies voor de raadpleging van de website en/of het verstrekken van informatie

De belangrijkste doelstelling van deze website bestaat erin informatie te verstrekken aan de burger. Daarom is het gebruik van functionele cookies (na toestemming) noodzakelijk om te zorgen voor de goede werking, beveiliging en globale analyse van de website vanuit gerechtvaardigde belangen (zie het cookiesbeleid voor meer info over de soorten cookies en de bewaartermijnen). 

5.2 Het verzamelen van contactgegevens via verschillende formulierenWanneer u de Algemene Inspectie contacteert via de website, dan moet u een reeks persoonsgegevens invullen zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.  

De Algemene Inspectie gebruikt uw persoonsgegevens om de finaliteit te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde. Concreet betekent dit dat, wanneer u bijvoorbeeld, in het kader van een verzoek om inlichtingen, uw naam en adres meedeelt, deze gegevens niet zullen worden gebruikt voor andere doeleinden of om andere informatie te versturen, zoals een nieuwsbrief.  

NB: E-mails, met inbegrip van berichten afkomstig uit de contactformulieren op de website, worden gedurende 1 jaar bewaard in de e-mailarchieven. U kunt zich verzetten tegen deze archivering door in elk bericht waarop uw aanvraag betrekking heeft, aan te geven dat u dit bericht wilt laten verwijderen eens de aanvraag werd afgehandeld. 

Op de website zelf worden de gegevens eveneens gedurende maximum 1 jaar bewaard.  

5.3 Het verzamelen van gegevens voor een politioneel gerechtelijk proces. De Algemene Inspectie gebruikt uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde, alsook om hun opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie uit te oefenen.

De verwerking en bewaring van persoonsgegevens voor gerechtelijke doeleinden worden geregeld door:

 • de Wet op de geïntegreerde politie;
 • het Wetboek van Strafvordering; 
 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
 • Titel 2 van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  

   

6. Bewaring van uw persoonsgegevens

De Algemene Inspectie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden ingezameld.  

7. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens verzameld via de website?

De technisch beheerder van de website verwerkt de persoonsgegevens die na gebruik van de website worden verzameld. 

Omwille van technische redenen zijn de gegevens eveneens toegankelijk voor de Kanselarij van de Eerste minister, waar de website en de databank zich bevinden. Sommige gegevens worden eveneens verzameld door externe technische dienstverleners (Google Analytics / cfr. cookiesbeleid). 

In de regel worden de persoonsgegevens niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om de wettelijke verplichtingen na te leven of indien de gerechtelijke autoriteiten er uitdrukkelijk om vragen. 

Overeenkomstig sommige wettelijke verplichtingen kunnen de gegevens aan overheden, toezichtsorganen en andere derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld in geval van vermoeden en/of poging tot opsporen van strafbare feiten, indien de gebruiker de gebruiksvoorwaarden van de website overtreedt of om het beleid inzake verwerking van persoonsgegevens te vrijwaren. 

 

8. Links naar websites van derden

Indien u op de site een link aanklikt komt u terecht op een website waarvoor de Algemene Inspectie inzake de verwerking van de persoonsgegevens niet verantwoordelijk is.  

  

9. Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?9.1 Rechten van de betrokkenenDe betrokkenen, (m.a.w. de personen wiens persoonsgegevens via de website worden verwerkt), beschikken over meerdere rechten: 

 1. Recht op informatie: in het kader van de transparantieplicht zijn de politiediensten verplicht de betrokkene informatie te geven over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze webpagina beoogt daaraan tegemoet te komen. 
 2. Recht op toegang: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die hij via de website aan de Algemene Inspectie meedeelde, in te kijken. 
 3. Recht op verbetering: de betrokkene kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te actualiseren of te verbeteren. 
 4. Recht op verwijdering: de betrokkene heeft het recht om onverwijld verwijdering te verkrijgen persoonsgegevens die betrekking hebben op hem. Dit recht is echter niet absoluut. 
 5. Recht op intrekken van de toestemming: wanneer de verwerking van de persoonsgegevens berust op toestemming, kan de betrokkene te allen tijde zijn toestemming intrekken. Dit recht kan echter worden beperkt. 

   

Deze rechten variëren naargelang van de soort verwerking die via de website wordt uitgevoerd:

 • indien de verwerking bestaat uit het gebruik van cookies of het verzamelen van contactgegevens via een formulier, dan kan de betrokkene over alle voornoemde rechten beschikken (punten 1 tot 5);
 • indien de verwerking bestaat uit het verzamelen van gegevens voor een politioneel proces (gerechtelijke politie), dan beschikt de betrokkene enkel over de rechten vermeld in de punten 1 tot 3. 

   

9.2 Uitoefening van de rechten van betrokkenen

Het verzoek om uitoefening van deze rechten varieert eveneens naargelang van de soort verwerking die via de website wordt uitgevoerd:

 • indien de verwerking bestaat uit het gebruik van cookies of het verzamelen van contactgegevens via een formulier, dan dient het formulier ‘Privacy’ te worden ingevuld (link onderaan deze pagina) ;
 • indien de verwerking bestaat uit het verzamelen van gegevens voor een politioneel proces (opdracht van gerechtelijke politie), dan dient het verzoek te worden gericht aan het Controleorgaan op de politionele informatie (zie hieronder punt 10). 

   

10. Rechtsmiddelen

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, kan u een klacht indienen bij het Controleorgaan op de politionele informatie, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van een gerechtelijke procedure een inbreuk vormt op de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

 Voor klachten inzake alle overige vormen van verwerking en bij ontvangst van een onbevredigend antwoord op uw melding via het formulier 'Privacy' (link onderaan deze pagina), kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.Controleorgaan op de politionele informatie    

Leuvenseweg 48

1000 Brussel

E-mail: info@controleorgaan.be

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

 

11. Beveiliging van de gegevens

De Algemene Inspectie onderneeemt alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zij bewaakt onder meer de bescherming van uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen. Om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, heeft zij de technische en organisatorische maatregelen getroffen.

12. Verwerkingsverantwoordelijke en DPO (Data Protection Officer)

12.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Voor de verwerkingen, uitgevoerd door middel van deze website, is de verwerkingsverantwoordelijke de Inspecteur-generaal van de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie.

12.2 DPO (Data Protection Officer)

Eventuele klachten met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, verzameld via deze website, mogen worden gericht aan de DPO van de Algemene Inspectie en dit via het webformulier “Privacy”, beschikbaar onderaan deze pagina.

Bijwerking van dit beleid

Dit beleid kan worden bijgewerkt en gewijzigd. Er wordt u dus gevraagd om het regelmatig te herlezen zodat u op de hoogte bent van de laatste bijwerkingen en wijzigingen.