Directie Audit en Inspectie - IGIN

Deze directie voert audits en inspecties uit.

Wie kan een audit of een inspectie aanvragen? 

De Directie Audit en Inspectie handelt hetzij ambtshalve, hetzij op bevel van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van de minister van Justitie, hetzij op verzoek van de gerechtelijke, bestuurlijke en politionele overheden. 

Welke audits voert de Algemene Inspectie uit?

  •  Thematische audits, financiële audits, transversale audits en audits inzake bepaalde minimale normen (conformiteitsaudit)  

     
  • Interne controle - De Algemene Inspectie speelt een rol bij de evaluatie van de toepassing van de Ministeriële Omzendbrief CP3 . Deze beschrijft een systeem van interne organisatiebeheersing voor de geïntegreerde politie. Een geheel aan maatregelen ter beheersing van de organisatie wordt interne controle of organisatiebeheersing genoemd. De kern van organisatiebeheersing is risicomanagement of risicobeheer. Het betreft het omgaan met onzekerheden die het bereiken van doelstellingen kunnen hypothekeren. De Algemene Inspectie evalueert in welke mate deze omzendbrief bij de Federale Politie en bij de Lokale Politie wordt toegepast.  

     

Welke inspecties voert de Algemene Inspectie uit?

Wettelijke en reglementaire opdrachten met een permanent karakter

Het toezicht op het correcte en het humane verloop van de gedwongen terugkeer van uitgeprocedeerde vreemdelingen: de Algemene Inspectie werd door de Regering aangeduid als instantie, belast met deze controleopdracht (toepassing van artikel 9.1. van het KB van 20 juli 2001 )De opvolging inzake de niet-levering van HyCap (ook wel Solidariteitsmechanisme genoemd, waarbij alle politiezones van het land een gedeelte van hun operationele capaciteit ter beschikking moeten stellen van andere politiediensten voor het uitvoeren van opdrachten van bestuurlijke politie). De Algemene Inspectie verstrekt een gemotiveerd advies aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken in geval van een weigering om deze capaciteit te leveren (toepassing van punt 7.2. van de Ministeriële Richtlijn MFO-2 van 13 april 2012). De opvolging en evaluatie van de bijzondere bijstand bij de Lokale Politie, meer bepaald de wijze waarop de lokale politiediensten hun bijzondere bijstand organiseren (toepassing van punt 7 van de Ministeriële Omzendbrief GPI 81). De analyses inzake geweldsincidenten: elke gebeurtenis die gepaard gaat met gewelddaden waarbij mogelijks gebruik werd gemaakt van politiebewapening of interventietechnieken en elke diefstal of verlies van de bewapening, de munitie en de beschermingskledij moeten aan de Algemene Inspectie worden gemeld (toepassing van punt 4 van de Ministeriële Omzendbrief GPI 62).

De oprichting van een Commissie bij de Algemene Inspectie inzake de kwaliteitscontrole op de politionele opleiding (toepassing van artikel 50 van het KB van 24 september 2015). Een Ministerieel Besluit dient de financiering, de samenstelling en de werking van deze commissie te bepalen.

Ambtshalve opdrachten met een permanent karakter (eigen initiatief)

De inspectie inzake de opsluitingsplaatsen gebruikt door de politiediensten: tijdens onze bezoeken wordt nagegaan of de politiediensten de regelgeving ter zake respecteren.De inspectie inzake de bewaring en opslag van wapens: de Algemene Inspectie bezoekt lokale en federale politiediensten met het oog op een correcte toepassing van de regelgeving. De inspectie inzake de opleiding geweldbeheersing: controle over de toepassing en de uitvoering van de regelgeving (Ministeriële Omzendbrieven GPI 48 en 48bis). 

Ambtshalve opdrachten met een punctueel karakter 

De inspectie inzake de gerechtelijke triptiek: de controle van de voorschriften met betrekking tot het verplicht opstellen van de individuele beschrijving, het nemen van vingerafdrukken en foto's van een gearresteerde persoon.